Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats
Ik. -V'\ 


m 
L.I3 BDfe?AU OF 

*MERIcA» IETHNOLOQY. 

$09 RARV 


VOL. XIII. NO. 6. JANUARY, r^. 1009. 50 cents a year. Published Monthly, at St. Michaels. Fort Totten. P. 0.. X. Dakota. 

ENTERED AS SECOND CLAPS MATTER AT THE POST-OFFICE AT FORT TOTTEN. >\ DAK. OWANCAYA WOTAXIX. MAZASKA HUHNAHYE QA 
HEHAN OYAKA. 

Moscow. Russia, Dec. 28, hee- 
han wicasta wijica wan Petroff 
wayazana qa te kta okiciyakapi, 
unkan mazaska tipi en mazaska 
ekihnake kin owasin kica qa wa- 
yayazan wanke kin en owasin 
hulinaBye qa hehan takuwicaya 
onsikapi kin wicakico qa ca^ota 
kin wicakipazo; qa wowijice on 
taku sica owasin iyahdeya hecen 
iyeqes hena akipapi kte sni ke- 
wicakiya. TASPANZI TANKAHCA WAN. Shubuta, Miss, ekta G. Z. Do- 
by, woju wicasta wan taspanzi 
mnikagapi wan tanka wapazopi 
hnaka; he icaliya. Taspanzi 
hmiyanyan ohomni napahunka 
akesakpe, qa tkeutapi nonpa. KUKUSE KTEPI WAN YANG 

NAJIN. 
HOK8INA TANKttlTKU KTE. kiya skanpi. He econhan Ha- 
rold, Catherine kici, tiyatakiya 
hdieupi tuka en ewicatonwanpi 
sni. 

Owohantipi ekta hdipi kin he- 
han hoksina kin taku awac'in qa 
heya: "'onskatena kte, qa kuku- 
se henicana qa.mis papa miyena 
kte. Catherine wicada. Harold 
isan tanka ode tka owasin sun- 
kakan tipi ekta yuha skanpi. 

Hehan atkuku mazakan tawa 
kin wanyaka- he taku on ktepi 
ecee qa token ecDnpi ecee kin he 
atkuku onspekiya, hecen he icu 
qa wanna skatapi. Harold tan- 
ksitku tiyohomni okuwa: ma- 
zakan kin apazo ca akenapa ecee. 
Ohanketa wana temniteya hecen 
wahnawotapi okdateya iftpaye 
qa iliatata aokasin. Harold ij 1 
wahnawotapi olidate ihakam iya- 
ye qa mazakan kin pa kin en 
apazo qa yutan icu, nawate en 
iyeye qa etoopte tahu ekta inape. 
''Papa," eya tehowaye qa iiipa-j 
ye. Herald yusinyeiciye, skan-j 
skan sni wanke kin on, inihanl'u-e i 
qa sunkakantipi ekta i qa heya: ! 
"Catherine kukuse skata ein sni! 
ce; eye qa ceya eyaya. Selingsgrove, Fa. Dec. 24.— 
Skatapi qa ''Pte kte** heca keye 
ca Harold Brouse, Percival N. 
woju wicasta Penn*s Township, 
Snyder Co. etanhan. cinca wa- 
niyetu zaptan, tanksitku wani- 
yetu nonpa kte 

HaHanali sunkakan tipi ekta 
atkuku wicasta qeya om kukuse 
waniyetu yutapi kte cin hena wi- 
caktepi. Winyan ko ekta owica- ANPAHOTANNA MANU I. 
MAZASKA $300-00 HDUSNA. Alliance, Ohio, Dec. 24, Rollin 
Huff, Beloit etanhan, anpahotan- 
na tuwe makinu. Wamanu kin; 
mazaska wovvapi opawinge sa-; 
hdogan ena hdusna e iyeya. : 
Inonpacan unkan wicasta wanj 
Huff sdonyel'ca en hi qa anpaho I 
tonna etanhan wiyopeye kta he- ' 
cmhan iwanga. Wanna wiyope- 
wicawakiye qa nina mazaska ota iwicabduza eya. Unkan he iye 
keya ohclake. qa kici tanyan wa- 
hdu -;tan heceun caje kin tohinni 
yutanin kte sni hdustanri, qa 
anpahotanna tona manu qon he 
tanyan kajuju qa onman kin he- 
na kicu. 

NAPSUKAZA PASUKIYE 
KTA. 

Paterson, N. J. Eec. 24, hee- 
han Cornel'. us Snyder eciyapi 
wan pbsu kin kuka aya, unkan 
pejibuta wicasta John C. M'Coy 
pasu kuke kintohanyan owaste- 
ka iye banyan kaqoge qa pamdas 
eiipeya, qa hehan napsukaza co- 
kaya kin he pa'k-se qa hehan pa- 
mdaze qa yukipehan yus pasu 
opakse pamdaze kin kici ecipeya 
ehnake qa hehan pa koyuskiski- 
ta qa tanyan kta iyukcan, hecen 
napsukaza wanji wanica esta pa- 
s [j k iye kta. qa ioh an \va y az . 11 1: a 
tipi etanhan hdi.iape kinhan pa- 
su tokeca yuha tka con he iye- 
cece '' : ca wan yuhe kta keeliipi. 

Washington, D. O. Nov. 30.— 
Heehan Major CharJes F. Larri- 
bee. Ikcewicasta atevaoi okihe 
kin wicolian enakiya; waniyetu 
wikcemna nom sam sahdogan he- 
hanyan hen ikcew'casa baw'co 
Ban yuha, skanpi en litani, tuka 
tanyan on sni heon ayustan. MAKA CANCAN QA 
WAKIUNi\ T IYAN TANKA. 

Dec. 28, 1903 Rome, Italy ma- 
koce kin itokar ihanke ekta ma- 
kacancan, qa wakiunhiyan tanka. Sicily wita kin hen iyotan waki- 
unniye kin ota, qa wonihinciye 
tanka. Tipi ota ihangya. q-a wi- 
casta kin n a pa pi. can mahen qa 
tipiwakan kin ojugjana najinpi. 

Agosta en tipiwakan 1:0m qa 
ikceya tipi tonaken ihangya tuka 
tuwena kmniiiye sni. Otonwe 
kin hen owicakaske tipi wan han 
unkan makacancan kin on tiyo- 
pa kin nagan qa owasin hdinapa- 
pi qa otonwe ocanku ojugjuna 
cekiya yukanpi qon kakamkam 
erpewicaya najicapi, hecen akici- 
ta wicakicopi qa owasin wicayu- 
zapi wikcemna sakpepi. 
Cambria, en ota tapi qa kionnipi. 
San Nofrio en ija ota kiunnipi, 
qa oyate kin owasin taixkan ti- 
hanska ohna etipi. 

Maka cancan kin on miniowan- 
ca kin ninatajaya, qa wita en ti- 
pi kin wonihinciya, minitan kin 
on. Qa tona maka cancan on 
wicakte sni kin minitapi, ataya 
(150,000] kektopawinge opawinge 
sanpa kektopkwinge wikcemna 
zaptan wucakte. Tipi tona maka 
cancan on ihangye sni kin hena 
is ide. Maka cancan kin on mi- 
ni wan ca kin tajaya qa taja kin 
siha iyutapi wikcemna sakowin 
otonwe kin iwankam ij-aye kin 
on ota minitapi. 

Italy en wucastayatapi, qa win- 
yanyatapi kin kici token okihipi 
ticona iyayapi qa kionnipi kin 
owicakiyapi. 

Pope Sinasapa Itancan Kce kin 
mazaska (200,000] kektopawinge 
opawirge nom on owicakiya, 

September 8, 1905 heehan eya- 
qe hen maka cancan qa kektopa- 
winge tonaken wicakte qa tipi 
ota ihangya. Sl> *uSA. u A WUCEfcLi TAEYANPAHA JANUARY 15, 1909. SlNASAPA WOCEKIYE TaEYANPAHA. 

KEV. .IKKOME HUNT. O. S. R. 
PUBLISIIE:'. and PROPRIETOR. 

KOKT ToTTF.N. -!- XoRTH DAKOTA. Wiin the Auurobarion and 
Blessing of Ui. Rev. Juijii Snaulev 
\). D. IiisiKRi of Fargo. X. J>akota. JAXUARY 15, 1909. I. 

Itancan Unkitawapi lardavapi 

kin, is 

OMAKA TECA KIN. 

OMAKA TECA WOWIYUSKIN 
WAN. kin owieakaske tipi en 3 i pew 'kte sni. Anpetu kin de en hekta 
cayapi, kakiswicayapi eea Jesus omaka qehan wicota Mass wo- 
caje kin on wawahokonkiyapi snapi kin en opapi esta dehan 
kin heon. ''(Jnkan iye omniciye anpetu kin en onpi sni wicadapi 
kin etanhan hdapi, qa Jesus ca- mahen wankapi. Walitanipisa 
je kin on woistece en awicaupi kin yuksehnag wiconte kin koki- 
iyececa wicayawapi kin heon wi- papi kta iyececa. Hena wahosi- 
yuskinpi."' Acts, v: 41. '"Wacan- ! yapi taku eyapi kin iyehantupi: 
tohnake omajudan, onkakijapi r'Tohan wokiyapi qa tanyan 
owasin en nina imduskin."iiOor. ' yukanpi ce, eyapi kinhan, hehan 
vii: 4. St. Francis of Assisi etan- ' ihnuhanna wicatakuni sni en awi- 
han kin. woyazan, qa wokionni cau kta, winoliinca cinca ton kte 
kin hena sunkawieaya, qa tanksi 1 cin yazan hinhde cin he iyececa, 
wicaya keya ecee. Hecen omaka ■ qa najicapi kte sni." — I. Thess. 
teca kin tukte onman wokakije v. 3. Minitan qehan Ophni, Phi- qa is wowiyuskin en nihiyahde 
kta esta Jesus ikiyena yaon qa nees, Heli cinca; Absolom, sdon- 
yapi wiconte hiyahdepi. Hecen Anpetu sahdogan iyohakam, 
hoksiyopa balidayapi kta, hehan 
Jesus eciyapi. — Luk. ii. 21. 

Anpetu kin de ikiciyuskinpi 
anpetu, tukte etu kaeita, ptonwe 
qa woju tipi kin ekta esta, oyate 
kin Omaka Teca en cante waste- 
ya onpi kta kunkiciciyapi. De 
wiconan ehanna yuonnihanpi on 
heconpi heon mis eya, Omaka 
Teca en cantewasteya yanipi 
nunwe, eciciyapi. De wakunki- 
ciciyapi kin dena wicacante wo- 
wicake etanhan on ekiciyapi he- 
cinhan hecetu. Christ ihakam 
ya wacantkiyapi on otoiyohi taku 
waste kunonkiciciyapi kta wan 
hecetu apa.. Omaka wan naka- 
naK elipeya onkiyayapi qon he 
en wicota Kcin cante wastepi sni; 
wocanniye, wokakije ota wicani- 
yahde, qa onge tapi. Heon wa- 
tohanyanken on Omaka Teca 
wowiyuskin kunonkiciciyapi kta 
onkokihipi — qa token aeon pi kta 
iyecece kin anpetu tokaheya kin 
lie onkitawapi. 

II. 

I. Omaka wocante waste wan. 

.2- Omaka Teca wan. 

3. Omaka yustanpi wan. 

OYUSpE I. 

1. Omaka kin de token wo- 
cante waste kta hecinhan church 
kin wotanin waste kin en onko- 
kiyakapi, qa decen onyawapi. 
■"Church kin Omaka Teca anpe- 
tu tokaheya kin en Jesus caje kin 
ehnaka, qa omaka teca econhan 
Jesus oncantepi kin en onyuhapi 
kinhan eceena wocante waste on- 
yuhapi kta wo wicake kin he on- 
kipazopi kta on hecon. wakanpi oHanpi owicayape kin- [Sinasapa wocekiye opa wan wa- 

niyetu wikcemna, is wikcemna 
nom hehanyan woalitani en on qa han wical eya litayakini kta. 
OYUbPE II. Token econqonpi kinhan Oma- 
ka Teca kin de Omaka Teca on- 
yanpi kta he? 

Teca onkicagapi kta waho- 
siye toiyepi ohnayan: "Wicasta 
tanike cin, wohnaye wocantiheye 
kin on Hvvin kin hee yahdusdo- 
kapi kta. Qa nitawacinpi woksa- 
pe kin en niyutecapi kta; qa wi- 
casta teca woowotanna, qa wo- 
wicake wakan kin en. Wakan- 
tanka eciyatanhan icafryapi kin 
he kodayapi kta." -Eohes. iv: 22 
-24. Omaka kin Teca kta. — 

1 . Hecen tona itokam Wakan - 
tanka akiktons woalitani en onpi 
kin hena ihduhomnipi kta icidapi 
kta; wotanin waste kin en Wani- 
kiya Mathew mazaska mnayanpi 
ecee kin en iyotanka he wanyake 
ca, '"Miyabna uwo," eciya. 1; Un- (a.) Wicasta wan wocantiheye 
sica cante kin en iikiyuwi onki- 
ciye sniehantans, omaka teca en 
wakuniciciye kta okihi sni. Tu- 
ka cinpica kin o ,vasin yuhapi, 
qa tancan zaniyan onpi, okini- 
hanpi, qa woimagaga, qa wowi- 
yuskin owasin yuhapi e^ta, can- 
tewastepi sni qa cantepi kin en 
wookiye onpi sni; wocantiheya 
sica cante en onpi kin heon he- 
cecapi. Cain wowinawizi on'wa- 
cantahdepi cante kin en on woo- 
kiye qa woozikiye takuna yuhe 
sni, heon Yv r akabtanka heciya: 
"'Tokeca e canniye qa itohnake 
enicetu sni he?"— Gen. vi: 6: 

Assuerus, wicastayatapi kin 
iye tokiconze kin en wicasta wan 
ataya oitancan kaga, qa ookiye 
onpi kin owasin kipatujapi eoee, 
4a maka wo vviyus^in km owasin 
yuha esta, cante waste sni qa he- 
ya: ** Taku dena owasin mduha 
esta, taku mduhe sni wadaka." 
Esther v; lo: 

Saul wicastayatapi kin okini- 
han qa taku o.vasin ton esta ota 
akihde cante sica ecee. De iye- 
cen wicasta ota wocantiheye de- 
na yuhapi wovvitan, wisicewa- 
cinpi, wmawizipi. wasapapi can- 
te en onpi on, wookiye yuhe sni, 
qa on cante wastepi sni. Qa tona 
cantepi en Jesus wicaon kin hena 
owasin istokecapi. Onsikapi esta 
maka akan cante wasteya onpi, 
qa tona walitanipisa qa maka wo- 
wiyuskin kin on iyuskinyan onpi 
esta cantewasteya onpi sni. 

Wicasta wakanpi (Saints) owa- 
sin ohinni wiyuskinya onpi he? 
Cantepi kin en Jesus ounyan he- 
on wacantahdepi kte kin okanpi 
sni. 

2. Jesus uncantepi en on kin- 
han omaka teca econhan woka- ' manke kta ce.''— Ijuke xix: 5. 
kije onhiyahdepi esta wocante Unkan nonpin Wanikiya wicaki- 
waste kin onkiyutokanpi kte sni. | co kin ecen econpi onkokiyakapi. 
Wacinyanpi (Faith) onspeonki- ilto nonpin wicadapi sni qa heya- 
yapi eciyatanhan wokakije maka pi kte: ''Hiya, tokesta tokata 
akan onyakonpi ecohan onyuha- j wapa." eyapi kinhan, toka kta 
pi kin hena wayusice sni tuka he- • he? Jesus ake inonpa wicakico 
na wo waste malipiya eciyatan- kte sni kinhan nonpin tapi kta tu- 
han. Heon wicasta wakanpi ka. Wicasta owasin wowaste 
(Saints) de wicadapi, qa wokakije iyehan i; qa tanyan woonkiye malipiya ekta on kin he owotan- yuksehnag omaka de te kinhan, 
toketu huwo, tukten yapi kta he? 
Owihanke wanin wokakije en ya- 
pi kte kin tanin. Heon tona wo- 
alitani en yaonpi kin woalitani 
ohdakapi kin on Wakantanka en 
w T okiyapo; heceee kinhan omaka 
teca kin de omaka teca duhapi 
e wowucake kin tanin kta. 

VII. 

2. Wanjigji woalitani tanka 
econpi sni naceca esta wicolian 
w'aste snicikcikana econpi. Apa 
woohiye yuhe wacinpi on witan- 
tanpika; takusnisnina on iyoki- 
pipi sni. Apa maka wowiyuskin 
kin eceena en ewacinpi, wiconi 
ekta ewacinpi sni on wowaonsida 
wiconan econpi sni. Apa wakta 
onpi itohnakepi sni, wicotawacin 
sapa yutokan iyeya wacinpi sni. 
Apa canze wacin onpi; taku ota kan najm hiyaye ca ihakam ya." j cantohnakapi kin econpi qa on 
Mark ii: 14. Ake Zacheus can- ohakam ehanna esta hecamon sni akan yanka unkan kuya kico, 
''Zacheus, koyanna kuya hdicu 
wo; anpetu kin de yati kin en sta sni ecinpi. Apa itonpi sni, 
ikiyena tipi kin taku econpi kin 
aiwi cayapi kta wastedakapi, qa 
taku ota analimanpi kta iyececa 
esta oyakapi. Apa wacekiyapi 
kin en ewacinpi sni, tipiwakan 
timahen, is tankan Wakantanka 
oiye nafronpi kta is woecon econ- 
pi kta omnihecapi sni, decen on- 
pi kin hena yutokanpi kta. Wa- 
nikiya dena econpi cin sni on 
hey a: "'Heon etanhan Niyatepi na liinca he iyecen nis eya owo- 
tanna liinca onpo." Matt, v: 38. 
Nakun 'Tuwe owotanna kin he qa woiyute hena wowaste tanka [ kinhan, niiciye kta: tuka iyopei- 

hdawapi. St. John of the Cross <?iye sni woalitani en onpi kinhan 

heya: "Wicata niwicayaye kta owihanke wanin toki-iKpeiciyapi 

Wakantanka ni?u esta he aopte- kta. Omaka teca de wantanipi ' ohinniyan owotanna kta, qa tuwe 

tu, qa wokakije nic u kin he e ( sa wowaste kin iyehan onpi, he- ! ecedan kin he ohinniyan ecedan 

isanpa wowapetokeca nic u kin ' cen ihdutokecapi qa Wakantanka ' on nunwe." Apoc. xxii: 11. St. on wopida tanka iyecazo: tuka kici wookiye kagapi kinhan niici- 
wokakija ni?u, qa iyowinkiya : yapi kta; tuka wowaste wan wi- 
esta on wacinnitanka kinhan Iye caqupi kin he aktapi sni qa sica- 
inicazo yakiye kta." Wahosiyapi ya yuhapi kinhan, awicaktapi Peter nakun Jesus, Wanikiya 
Itancan unkitawapi kin en wo- 
waste qa wosdonye kin yuha 
icali onsipi. bIMSAPA , WOCEKIYK TAEYANPAHA JANUARY 15, 1909. OSPE III. 

Token econqonpi kinhan, oma- 
ka waste heceena onyuhapi kte 
sni tuka, omaka yustanpi (owo- 
tanna) onyuhapi kta he? Wakan- 
tanka litaonkinipi kta, ecin he 
Itancan unkitawapi. "Jehowa 
Wakan yada kin he kokipe ?a 
Btayecini kta." — Deut. vi: 13. 
Wakantanka litaonkinipi kta on 
onkagapi; hecen tuwe Wakan- 
tanka frtakini sni e wicolian toke- 
ca econ kinhan taku econ kta on 
kagapi qon he econ sni, qa de 
iyececa; "Qa wowidake waka- 
mna sni kin he tankan okpaza 
kin en eftpeya po; heciya wica- 
ceya hihdakinskinzapi ko yuke 
kta." — Matt, xv: 30. Hecen oma- 
ka teca woiciconze qa decen wo- 
cekiye onyuhapi kta iyececa: 
''Itancan mitawa, qa Wakantan- 
ka mitawa, omaka k'n de w-iconi 
mitawa duhanske kinhan. litacici- 
ni kta, anpetu otoiyohi, oape oto- 
iyohi token owakihi hecen wo- 
waste nitawa on omayakiye kin 
han fiGacicini kta." Wakantanka 
litakini eyapi kin he Tawacin 
ecen econqonpi kta. Woalitani 
owasin onkayustanpikta cin; ne- 
on etanhan Wakantanka woalita- 
ni wanjina on iyokipi sni yaya 
yacin sni kinhan he Wakantanka 
tawacin ecen ecanon. Hecen wi- 
colian waste, qa wokakije owasin 
wacintankaya iyacu kinhan qa 
ayustan sni wicolian waste kin 
tohan okihipica qa ecanon, qa 
awcanni esta ecanon iyecen Wa- 
kantanka inicicu kta. 

Hecen Omaka teca wakunnici- 
ciye kin he ecen ecanon wacanni 
kta. Wacantohnakajn qa wico 
lion hehantu sni kin etkiya ini- 
hdutitan kte sni on awannicihda- 
ke qa Waaikiya nicante en on kta 
iyowinyade kinhan omaka teca 
waste duhe kta. Anpetu wanjina 
yusna sni ihduhukuyapi wocante 
sica on Wakantanka wasteyada- 
ke kta. Woalitani owasin ana- 
warn elipeyaye, qa iyopeniciye, 
anpetu kapeya owotanna on wa- 
canni kinhan, qa anpetu otoiyohi 
Wakantanka litayakini. Omaka 
Teca wocante waste wan, Oma- 
ka Teca wan, Omaka Teca yu- 
stanpi wan, kunniciciye qon du- 
ecetu . ST. JOHN BAPTIST. Tuka ohnihde wakan kin heci- 
ya: "Wakokipe sni wo, Zacari- 
yas! Wocekiye nitawa kin na- 
Honpi; qa nitawin Elizabeth ho- 
ksidan wan niciyuhe kta, unkan he Johannes eya casyakiton kta. 
Qa heon wowiyuskin wopida ko 
duhe kta, qa tonpi km on wicota 
iyuskinpi kta, Qa iye Itancan 
kin itokam tanka kta; qa rninisa 
miniwakan ko takudan yatke kte 
sni; qa hunku ikpi etanhan Wo- 
niya Wakan kin on ojudan kta. 
Unkan iye Israel cinca kin wicota 
Itancan Wakantanka tawapi kin 
ekta wicayuhomni kta." Luke I. 
13-16. 

Mitakodapi', ohnihde wan ma- 
lipiya eciyatanhan wahoiihi kin 
de lyukcanpica, ecin ohnihde Ga- 
briel Wakantanka eciyatanhan 
Zachary wahosi kabikin. minisa 
qa woyatke suta cajeyate kin he- 
on, qa he St. John Baptist tohan- 
yan ni esta he ohnayan ihduha. 
Wowapi Wakan eciyatanhan ya- 
tke sni eciyatanhan wowicake 
oyaka. Levites tavvowapi, wico- 
woyake x. oehce 9. qa wicaya- 
wapi, vi. 2. qa waayata Jeremi- 
as xkxv. 61. 9. henakiya en St. 
Johu Baptist tonpi sni iyehanna 
yatke sui. wicolian kin de cajeya- 
tapi. Tiwahe wakan kin o,m oun- 
ye qa wueokan Itancan cu kin 
eciyatanhan on St. John Baptist 
ataya yatke sni ah ope e wowapi 
wakan onkokiyakapi. 

Hecen yatke sni tokiyatanhan 
nakicijinpi kin sdononyanpi. He- 
cen tuwe ihduwaste qa Wakan- 
tanka takodaya on kta cin kin- 
han yatke kte sni, koska kin he- 
na iyotan iye owastepi kta. qa 
tuktekten takodawicayapi wa- 
stepi sni onpi kin heon iyutanpi 
qa econpiecee; econpi sni kinhan 
wokokipe etanhan naicijinpi qa 
niiciyapi kta. Hecen iciconzap: 
kinhan he woalitani ota etanhan 
ihduwaste wacinpi e ieiconzapi. 
Hecen yatkanpi sni kinhan he 
witkosa etanhan anaiciptapi qa 
tiwahe qa iye ragipi kin, qa tan- 
canpi kin etanhan woa'ntani ota 
anaiciptapi. Wicasta wan Wa- 
kantanka iyokipi sni ye qa witko- 
sa K'icage kinhan he tohinni wo- 
afitani akiciktonje kte sni. Wa- 
kantanka woalitani akicikto.ijapi 
cin kinhan hekta olian sice kin 
hena on cante sice kta qa toka 
takiya ihduwaste wacin kta. He- 
cen Omaka Teca en de onkiksu- 
yapi kta Hewoskan wicihowan 
heya niyan: ' "Itancan tacanku 
kin wiyeya kicicaga po: ocanku 
kin owotanna kicicagapo!" na lena oitancanpi. 
TheclaTokeyainapewin itancan 
Susan Tacankuw T akanwin okihe. 
Mary Weasel Bear wowapi kaga. 
Maggie Hinsawin mazaska a wan. 
Ada. Wiwasteka wapaha yuha. 
Annie Wayakaagliwin tiyopa 
awanyaka. Rose Wikogliwin na 
Clara Sungkitawin wayazan 
awanyakapi. Mary Waonsila- 
win wokagege awanyaka. Eli- 
zabeth Tipiwin wamrayan. 
Annie Wanyagnajinpiwin wa- 
kpamni. Agnes Wanbliapewin, 
na Susan Tacankuwakanwin tipi 
wakan awanyakapi. 

Ho lena oakokihipi sri esas 
bliheic'ya Wakantanka ihukuya 
etkiya wi akenom hehanyan wo- 
vvaii ecorqonpi kte. 

Wakantanka towa&te on nape 
•ciyuzape. 

Maey Weassl Bear. NOV.- 16, 1908. 
Mitakuyepi. 

Lehanl Sungsapapaha 
St. Mary omniciye kin apikiyapi CANPA WAKPA, S. D. 
Tona Ey'ani aha lawapi kir, 
Kola pi. 

Hekta Jesus tonpi 
anpetu lei waan. Hancokaya 
wocekiye unyuhapi. Wicotalica 
opapi na Jesus yuonihanpi. He- 
han wiryan wan, Silas Yellow 
Owltawicu, wa gu a -w T osn a pi ito- 
kab nnjin na eya: "'Sinasapa ta- 
woouspe ata Jesus tawoonspe he 
e; he sutaya wicawala; heon etan- 
han Sjiiasapa wocekiye owapa 
kta wacin." 

Iye ehanni Slnaska opa. Atku- 
ku kin Ganlialia eciyapi. 
Teha i wahokonwicawakiya, na- 
kun he ei)< : ''Mitakuyepi, .Jesus 
tiku econqonpi kta unkipazopi 
kta on hi. Iye hunku na St. Jo- 
seph toiye iyo ipiya anagoptan. 
Iye nonpin iyuskinyanya wowa- 
si owicakiya yelo. 

Wakauyeja hena yamni mini- 
awicawaka.-tan. 

Joseph, Charles Medicine Boy 
na Susie Anatanwin cincapi, he- 
kta October hehan tonpi. 

Emma, Thomas Wakpala na 
Lydia Cetangi cunwintkupi; he- 
kta Oct. 18. hehan tonpi. 

Agnes, Thomas Chasing Eagle 
na Annie Lame Eagle cunwin- 
tkupi, hekta Sept. hehan tonpi. 

Hekta lol icupi sni onma ako- 
ta Owakpamni tanka el mniciya- 
pi na tokata omniciye tanka on 
wica itancan wan kalmigapi, Ju- 
stin Eagle Feather (Wiyakaoin) 
he e. Nakun winyan itancan wan 
kafinigapi; Mrs. Agnes Morgan 
Warrior, Ptesanohomniwin eci- 
yapi. Hehan mis Eyanpaha wan wi- 
cakipazo na epa: "Kolapi, Eyan- 
paha hekta October wi el lecel 
yaotaninpi: 'tokata omniciye 
tanka Cheyenne R. Agency hetu 
econpi kte,' kagapi. Kolapi, he- 
kta omniciye tanka he yustanpi 
huwo?" iwicamunga. 

Na tona hekta omniciye tanka 
opapi kin, ayuptapi na heyapi: 
''Hiya, yustanpi sni; hekta omni- 
ciye tanka tokata omniciye tanka 
Wakpa Waste heceela yustanpi." 

Hehan "'tukte tokata omniciye 
tanka econpi kta he iwoglakapi, 
tona ,vakpamni tanka cinpi, na 
tona Tansnaon Wakpala cinpi. 
Tansnaon Wakpala ohiyapi. — 

Owakpamni Tanka etanhan 
makaiyutapi 20; Wasiyata Wiyo- 
frpeyata, hetu Tansnaon Wakpa 
el. Hekta bloketu hetu tipiwa- 
kan wan kagapi; St. Mary eci- 
yapi. 

Tona Eyanpaha lawapi kin 
cante wasteya napeciyuzapi. 

ZINTKALA CJQALA. V.EBLEN, S. D. Dec. 31, 1908. 
ST MATHEWS CHURCH. 

Siaasapa okodakiciye cistina 
wan. den onpi kin he waniyetu 
wikcemna nom hehanyan frtanipi 
kin dehantu kin wanna Wakan- 
tanka onkitawocekiyepi kin na- 
tion qa tipi wakan qa wicasta wa- 
kan onyuhapi ehan nina pionda- 
pi. Mitakuyepi, maka akan ni 
onpi kin hena wicolian waste 
econpi kta on Wakantanka wica- 
kaga, heon okodakiciye onqonpi 
kin wicasta wakan wiconyuhapi 
kin anagoptanpi kta, he ta^u 
owotanna heca e onqonpi. He- 
cen okodakiciye waste onyakonpi 
kte qa nakun taku wanji ewacan- 
nipi kta iyecece: Tona okoda- 
kiciye opa onpi kin hena wicasta 
wanji iyecen wacinonkic'yuzapi 
iyecece: taku on epe kin he de- 
cetu: Wocekiye qa womnaye on 
oonkiciyapi kta iyecece. Okoda- 
kiciye ota tipiwakan nicapi qa 
maka akan wicolian kin hena iyo- 
tan dapi kin heon epe. Hecen 
woksape qa wocantkiya on oon- 
kiciyapi kta iyecece^ hena on wi- 
cani kte kin ee. Wicastawakan 
wicaonyuhapi kin taku onkoki- 
yakapi kin hena wicakeya onko- 
papi kte iyecece. 

Mitakuyepi, onkiyepi on wica- 
stawakan kin hena teluya litani- 
pi. Hecen wowicake on okoda- 
kiciye wakan en frtaonnipi kta 
iyecece. 

Christmas wokiksuya onyuhapi b;> ^APA W'JLEKi.YK TAEYANPAHA JANUARY 15, 1909. kin nina oiyokipi. Mazaska $30 • 
on wokiksuye onyuhapi qa wani- 
yetu e kapi sni se walica onalia 
ya onyakonpi. Taku waste owa- 
sin yuha onskanpi kin. Ho mita- 
kuyepi, wicolian tona Wakantan- 
ka iyokipi kin henana onyuhapi 
iyecece. Mitakodapi, iwanyaka 
po; makoce cle en wocekiye opa 
kin nina onconapina, tu.ka woce- 
kiye kin on Ktaonnipi kin he on 
taku awaoncinpi owasin Wakan- 
tanka on onkokihipi keoncinpi. 

.Qa ito, omaka otoiyohi omnici 
ye tanka onyuhapi. qa taku on- 
yustanpi kin hena ecen onkoki 
papi sni kin he hecetu sni wa- 
dake. Taku onyustanpi kin kin- 
han oukokipapi waste kinhan he 
waste. Taku onyustanpi kin he 
Vote on onyustanpi, heon tiyata 
onkipi ekta hena onskanpi jt.ta 
iyecece wadake. Omaka otoiyo- 
hi omuiciye tanka kin en taku 
onyustanpi kin onkokipapi sni 
kinhan. Hen taku tokonqonpi 
kin sdodonkiyapi sni; taku econ- 
qonpi owas itancan caje kin on 
econqonpi kin he waste. 

Micante kin on nape ciyuzapi. 
Moses St. John. 

ROUSSEAU, S. D, Dec. 8, '08. 
Kola Eyanpaha. 

Nov. 14, ehanl Wakpa Waste 
Iyoliloke el St. Joseph omniciye 
onpi kin apiiciyapi na lecel oi- 
tancan wicayustanpi. 

Wm. Fish Gut itancan. 
Peter Claymore okihe. 
Joseph Bearfoot mazaska awan. 
James Swan wowapi kaga. 
George Clay mere wapaha yuha. 
James Swan lowan itancan. 
Ed Narcell na Basil Claymore, 
wayazan awankapi. 
Oscar Rousseau wicaliapi awan. 
Paul Rousseau wamiiayan. 
Ghas Claymore iapi awanyaka.J 
Lawrence Swift Eagle, tiyopa 
awanyaka, Wm GarreaiUFran- 
cis Rousseau, William Two crow' 
na Albert Rousseau wikliklapi. 
Amedee Rosseau taku omniciye 

! 

tanka unkitawapi he a.vanyakin 
kta. 

Wicasa wan tohanl wocekiye ' 
wakan el opa kin hetanhan woi- 
ciconze wan icu. Maka akanl 
woafrtani yanke qon henakipajin 
kta, na woiyotinyekiye kin wo- 
wacintanka yuha, tohanyan ni 
un kta heci hehanyan ikluwinye- 
ya mani kta. Job wicowoyake 
tokahe el wicoie qeya lecel yan- 
ke. 'Tna ikpi etan tan cola wa- 
hiyu, na ake tancola wakle kta." 
Heon maka akanl unnipi qon lei 
untipi kin e sni, tka unkikluwin- 
yeyapi kta on onkicagapi. Tka maka akanl wowiyutanyeota kin 
wasagya unwe lakas, wanjigji 
unhunkapi sni yuke sece tka lii- 
cahe sni unyanpi kta e sni kta 
unliicahanpi can ake piya inaun- 
jinpi qon he wowitan kin e kta. ka ca wowapi wakan etanhan wa- 
kiyawa is olowan etanhan awa- 
hiyaya, na hpcel sanpa wicalicala 
wocekiye awacin na ohinni ceki- 
ya: hecel tanyan yanke ecanmi. Rosebud, S. D. 
Ring Thunder Camp Okaspe. 
Dec. 27, 1908. 
Mitakuyepi. 

Christmas wicolian on- 
Yunkan wicalicala istagongan na 'yuftapi kin econhan Father Gro- 
Mis woiciconze bluha kin el ma- 1 mani okihi sni le toiye wanji we- 'the. S. J. onkicipi on na on iyu- 
hunke sni tka. mitawacin ataya jksuya na wowahokonkiye waste ' ha • woaHtani oglakapi na Yutapi 
he ogna ewegnake, na mitancan slol.vaya, heon nayalionpi kta \ wakan icupi. Mitakuyepi, lena 
kin ogna wr.globla wacin lice. j wacin, mitakuyepi. Kola owace- j hecetu. Taku owasin itokam Wa- 
Ho hece St. Joseph yaunpi kin kiye awacinpi sni wicitokab iyo- ! kantanka akitapi kin he lila wa- 
wocekiye luhapi cmi a wicoiye tana ni ecanmi yunkan wicoiye ste, na he ohini onkiksuyapi kta 
waste wanji on onyeksuyapi wa- lena ee. "Owacekiye ikanyela ' iyececa. 

cin, wocekiye wakan woahope wati hecel anpetu wakan hinhan- I Lena mazaska $44-40 Christ- 
tawa kin yuha wasagya nayajin- na wol'dapi wicalicala le nalion na el onyusotapi. Mrs. Blue Thun- 
pi ni ecanmi. Nitakolapi wanji, lecel eya: Hun, he, tonkin wa- der^i-on. Rev. Father Grothe 

Seg. ton win na mani owakihi ca toke ' koskalaka wanji Ernest Bother 
wacekiye blani oiyokipiya wace- the Hawk, miniakastan. 
kiyanpi kta, ota heya: Ho po, ( Ho mitakuyepi, wicolian wanji 
mitakuyepi, towicoiye lena un- ! econqonpi kta can tokaheya Wa- 
kicupina unkiyukcanpi kta; yun- ' kantanka onkiksuyapi kta iyece- 
kan nahanlicin mateca, hecel to- 1 ca; na ontancanpi naunnagipi ko 
ketu kes waon kta, tokesa ekta tanyan skaya onkagapi kta iye- 
oaha okolakicn e wan on kin' el ^^ ble kta W manka kin he " \ «*»< Wicolian onyuhapi kin he 
k-oskalaka etan n/ake icaga heea J 3 *" 1 Wakant * nk *> Ate tokelke el ecela kte sni tka nakun hin- 

a Wakan- 
lila ceonki- Nov. U, 19J8. 
Eyanpaha. 

Kola, Ball Head oy a li- 
ke kin etanhan aire taku miyeci- 
laotanin kta wacin. IS'unksaoa- qeya 
Yun ,. , . . . " , kin ecamun kta ecin maunnipi han-nu na iHmrotn ^^ 

tiwahe jcicacapi kepelo. l nanna na ritayetu lien 

ican wanji hekta Oct. 17, qon klQ °^ici«iiayaupi kta; owe kes tanka onkiksuyapi, li 
hehan koskalaka wan waste wi- leCL ' J ^^^Vh mani onkoki- yapi kta iyecece> 
cakiyam heca wan einca t a l.epa PI im km Unki * leCel ^^j Christmas heon Eyanpaha oya- 
yaotanin cisi. Yunkan Nov. 10. k1 *< Heon, kolapi, to, untecapi kiyapi W asteka. Tona yakaju- 
hehan ake tiwahe ataya atakuni lQhanl WaWeS 0nyanpi ' lehanl jujupi sni kin hena wanna yakla- 

Wanikiya tokel econ onsipi he jujupi wasteka. 
ecel wowasi econqonpi iyececa, j Tohanl wicasawakan wanji el 
hecel kan onkipi na istaongon- onqonpi ca lila tokel okihika lecel 
gapi esa ehana wocekiye olowan oonkiyapi kta iyececa; hena na- 
oyasin onkonspepi, hecel tokel ' kun onspeonkiciciyapi kta iyece- sni iyecel akipa. T'awicu kin te. 
Canke heon wotelu akipa qeyas 
tawicu kin tokel kolawicaye cin 
canlwasteya klosyapi kte cin iye- 
cel econ. Canwoknaks. wan wa- ste okna kloayaoi. Wakan wo- ^payant)S esa glaheya woceki- | ca, Mitakuyepi, lena kiksuya po. 
kla kin na Yutapi wakan icu. ^ ohkeyapi na on Wakantanka [ Tona Eyanpaha iyacupi kin 
Koska kin James Kleskawicaki W^™?™ woyatan olowan on | i yil h a cante wasteya nape ciyu- 
eciyapi. Worelii akioa qeyas ^yat&npi kta. Wicalicala toiye za pi. Wm. Joseph Grant. wocekiye kiksuya, yunkan mita- 
\olapi le ablezapi na tuwa wo- le on yunajm makiya iyececa. 
Heon to kolawicaya tonatokeyas telii akina qeyas wowicala yuha ecin onpi le wayakapi na tanyan ROSEBUD. 
Rosebud Agency en tona kin k kjuiya w r asteke ecanmi. 
Kolapila, he miye 
Makrus Tatankaonjinca. petijanjanye is ile kiyapi ni eca- ; Eyanpaha icupi. qa ake tokan ROSEBUD, S. D. Eyanpaha. Nitakolapi wanji 
Geo. D. Rodgers. Cherry Creek, S. D. 
Wicasa mitaw 7 a kici makakije Kov. 22, hehanl ton- na wanna tin kta okan heye: 

kansiwaya te na he icunhan oya- Micinksipi waua matin kta, na 

te ataya agency el onpi, canke wowapi wakan ikikcu wo na ni- 

St, Joseph na St. Mary omniciye sunkala kiyaw^ayo, onsikilayo, 

etanhanhan el hipi na wocekiye na wowapi wakan kin kiksuyayo. 

na wowahokonkiye wasteste ma- Micinksipi cicala tka atkuku he- 

qupi. nakun tanyan ounkiyapi. ya cin on lecanmin Toke micin- 

Father Henry, tancan wicaliapi ksi hecelicin awacin ni ecanmi na 

makoce onkayapi sni itokab Mass oiye kin henake bluha waonwe. 

wosnapi econ, na wicaftcalalica ; Hekta Jan. 17 cpn hehan iKpe- 

etanhan wowahokonkiye waste ya imaya, oteMke. -St. Mary kin 

onqupi. ' onsimayalapi na micinca om wo- 

Wicalicala le waniyetu 87, na cekiye emiyeciyapi ni ecanmiye. 

waniyetu yamni sam okise ista- Nakun tuweca le wotanin kaga 

gonga, nakun hehanyan mani hecin Wakantanka eciyatanhan 

okihi sni, inajin kte e e ounkiya- wocekiye iwacinye. 

pi ecela un inajin. Ho hecel lita- Oyasin nape ciyuzapi. 

yetu na is anpetuwak^n el oman- Mary Itunkasan. onpi qa wowapi oyujuju tokeca 
yuhapi kinhan, Rev. Father Dig- 
mann okiyakapi kta qais Eyan- 
paha kin okiyakapi. Eya tuwe 
kaesta Eyanpaha icu qa wowapi 
oyujuju (Post office) tokeca yuhe 
kinhan, -Eyanpaha kin okiyake 
kta. Tona Eyanpaha kin iyata- 
yela ikikcupi kin hena cicapi, 
hecen katinyan ikikcupi kta. 

Omaka Teca wowiyuskin on 
Eyanpaha yawapi kin owasin 
nape ciyuzapi, qa ake Omaka 
Teca wandakapi on Wakantanka 
niyawastepi nunwe. W.10ATA. 
Fort Totten. — Dec. 9, Louis 
Tiwanjina, waniyetu 20. 

Dec. 15, John Lenoir, from 
Graham's Island. 
Jan. 7, 1909, Swift Eagle. 
Jan. 8, Margaret, Andrew Si- 
yaka qa Annie Gray Wind cun- 
wintkupi.